Säännöt

  1  LUKU      (  Säännöt uusittu 8.11.2007 )


TARKOITUS JA TOIMINTA

Nimi

1. Yhdistyksen nimi on Pirkka - Hämeen Dreeverikerho ry.

Yhdistys on Suomen Dreeverijärjestön  –Finska Dreverkubben   ry:n jäsen.

Näissä säänöissä yhdistyksestä käytetään nimeä kerho ja Suomen Dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben ry:stä nimitystä järjestö.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toiminta alueena lähinnä Pirkanmaan alue.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2. Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä dreeverien rotumääritelmän mukaisia ominaisuuksia, että  kehittää niiden metsästysominaisuuksia edistämällä ja tukemalla dreeverien jalostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho

-järjestää näyttelyitä ja erilaisia metsästyskokeita.

-harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä -, keskustelu – ja koulutustilaisuuksia sekä

-kursseja julkaisee jäsenlehteä/tiedotteita.

-voi kuulua jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliittoon – Finska  Kennelklubben  ry:een ja sen piiriin.

-harjoittaa yhteistyötä Suomen Dreeverijärjestön  – Finska Dreverklubben -  ry:n,

-Suomen Kennelliittoon, sen piirin, muiden rotuyhdistysten ja muiden yhdistysten kanssa ,  joiden kanssa yhteistyö edistää kerhon tarkoituksen toteutumista pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tavoitteensa.

-Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta , järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.


II LUKU

JÄSENET

Jäsenlajit

3. Kerhon jäsenet ovat varsinaisia ja kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka haluaa edistää kerhon päämääriä. Varsinaiset jäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi kerhon kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut kerhon tarkoituksen toteutumista.Kunniajäsen ei maksa kerholle jäsenmaksua.

Jäsenen erottaminen

4. Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottaminen

5. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana toimii vastoin kerhon sääntöjä tai tarkoitusperiä ; toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa kerhoa. Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota erottamisestaan kerhon kokouksessa jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa tiedon saatuaan. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai kerhon kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta kerhon omaisuuteen.

             
III LUKU

PÄÄTÖKSENTEKO

Päätäntävalta

6. Kerhon päättävänä elimenä on kerhon kokous.

Kerhon kokoukset ovat sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia. Sääntömääräisiä kokouksia ovat helmi-maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja vuosittain loka- marraskuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kun tällainen vaatimus esitetään, hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsu

7. Kutsu kerhon kokoukseen julkaistaan kerhon lehdessä tai toimitetaan kirjallisena kerhon jäsenille. Kutsu on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

8. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Käsitellään hallituksen antama ja esittämä toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta.

Käsitellään edellisenvuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.

Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.       

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

9. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan-tarkastajat.

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätetään seuraavanvuoden toimintasuunnitelma.

Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus.

Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Valitaan muut varsinaiset erovuoroisten tilalle.

Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.

Valitaan kerhon edustajat järjestön vuosikokouksiin.

Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.

Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

Äänioikeus

10. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä kerhon jäsenellä on yksi ääni kerhon kokouksessa.

Jokaisen äänioikeutetun on itse käytettävä ääntään – valtakirjoja ei voida käyttää.

Päätöksenteko kerhon kokouksessa

11. Päätökset kerhon kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä paitsi näiden sääntöjen pykälissä mainituissa asioissa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksissä kokouksen puheenjohtajan kanta ja henkilövaaleissa arpa.

Äänestyksissä käytetään avointa äänestystapaa. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä.       

Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä, jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja.

Aloitteet kerhon kokoukselle

12. Aloitteita kerhon kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään kerhon jäsenet.

Aloite tulee toimittaa hallitukselle kevätkokousta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä ja syyskokousta varten viimeistään heinäkuun 31. päivänä.

Hallituksen tulee saattaa aloite omalla lausunnollaan varustettuna kerhon kokouksen käsiteltäväksi.


IV LUKU

HALLINTO

Hallitus

13. Kerhon hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta  siten, että vuosittain on erovuorossa kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen varajäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään kaksi hallituksen jäsentä.

Äänestykset hallituksen kokouksissa ovat avoimia. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät

14. Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

1.  Johtaa kerhon toimintaa näiden sääntöjen, kerhon kokousten päätösten ja järjestön päättävien ja hallintoelinten tekemien päätösten mukaisesti.

2.  Valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja ja määrätä hänen tehtävänsä.

3.  Valita keskuudestaan tai ulkopuolelta vuosittain sihteeri ja rahastonhoitaja.

4.  Hoitaa kerhon varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.

5.  Kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

6.  Päättää mahdollisten valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta.  ja antaa niille tehtävät.

7.  Hyväksyä kerhon jäsenet ja pitää jäsenistä luettelo sekä päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen § 5:n mukaisesti.

8.  Ilmoittaa järjestölle sellaisista kokouksista, joissa käsitellään järjestön kannalta tärkeitä asioita ja varata järjestön edustajille mahdollisuus puheenvuoron käyttämiseen.

9.  Ilmoittaa järjestölle vuosittain kerhon toimihenkilöiden nimet välittömästi valinnan jälkeen

10.  Valmistella järjestön sääntöjen muuttumisesta johtuvat näihin sääntöihin tehtävät muutokset välittömästi saatuaan tiedon järjestön sääntöjen muuttumisesta. 11.  Edustaa kerhoa sekä kantaa ja vastata sen puolesta.

V LUKU

YLEISTÄ

Kerhon nimen kirjoittaminen

15. Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi lisäksi määrätä kerhon jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yksin kerhon nimen.

Tilintarkastajat

16. Kerholla on kaksi tilintarkastajaa ja heillä  varamiehet.

Tilintarkastajilla tulee olla sellainen tilinpitoa ja yhdistyksen hallintoa koskeva asiantuntemus, joka kerhon toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen on tehtävän kannalta katsottava tarpeelliseksi.

Tili- ja toimintavuosi

17. Kerhon tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tammikuun loppuun mennessä.

Kerhon tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittujen tilintarkastajien tulee toimittaa tilintarkastuskertomus kolmen viikon kuluessa siitä, kun he ovat saaneet tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Kertomuksen tulee sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä sekä niistä toimenpiteistä, joita tilintarkastajat mahdollisesti ehdottavat.

Tilintarkastuskertomus osoitetaan kerhon kokoukselle ja toimitetaan hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen

18. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksen päätöksellä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamiseen on saatava hyväkseen vähintään ¾ määräenemmistö annetuista äänistä.

Sääntömuutos astuu voimaan, kun kokous on sen hyväksynyt ja se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Kerhon purkaminen

19. Kerho voidaan purkaa kerhon kokouksen päätöksellä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja kerhon purkamisen on saatava hyväkseen vähintään  ¾ määräenemmistö annetuista äänistä. Kerhon purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja arkisto on luovutettava järjestölle.

Kerholle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei lahjoittaja tai  testamentin tekijä ole toisin määrännyt.

Jäsenoikeuksien säilyminen

20. Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.